Trivsel

På skolen har vi en trivselspolitik

For at skolen kan være et rart og inspirerende sted for alle, stiller det naturligvis krav til den enkeltes indstilling og opførsel. Derfor har vi også beskrevet en guideline i forhold til, hvordan skolen håndterer opførsel, som ikke er i orden.

Den består af 3 step, idet step 0 altid gennemgås for alle i forbindelse med start på skolen.

Step 0.
- Skolens almindelige regeler vedr. mødetid, takt og tone, rusmidler, kantine mv.
Disse regler oplyses eleven om ved rundvisning/indskrivning af vejlederen. Hovedreglerne udleveres på skrift i form af dokumentet ”Hej og velkommen som ny elev på MultiCenter Syd”. Disse regler og forventninger gentages ofte ude på værkstederne, hvor regler i forhold til rygepauser mv. forklares for eleven.

Step 1.
Adfærd: Uhensigtsmæssig adfærd – f.eks. kommer for sent, støjende opførsel osv. Mistanke/bekymring om påvirkning/brug af rusmiddeler. Truende adfærd og afvigende adfærd i forhold til aftaler.
Handling: Indkaldelse til første samtale. Deltagere ved samtalen er: afdelingslærer og elev. Samtalens formål:
• forklare eleven, at det observerede ikke kan accepteres, og at eleven skal ændre adfærd.
• forklare eleven konsekvensen af en fortsat uacceptabel adfærd.
• lave en kontrakt/aftale med eleven på den ændrede adfærd.

Step 2.
Adfærd: Fortsat uhensigtsmæssig adfærd i henhold til de aftalte spilleregler/kontrakt.
Handling: Inkaldelse til den anden samtale. Deltagere ved samtalen er: Afdelingslærer, elev og vejleder. Evt. indkaldes forældre, værge eller støtte/ kontaktperson, hvis det skønnes nødvendigt.
• eleven oplyses om det observerede problem. Der skal opnås enighed om problemstillingen.
• konsekvensen af en uændret adfærd forklares eleven.
• årsagen til uændret adfærd klarlægges.
• der indgås ny kontrakt med eleven, og evt. forældre støtte/kontaktperson, hvor konsekvensen indskrives i kontrakten.
• UU-vejleder orienteres om kontraktens indhold.

Step 3.
Adfærd: Fortsat uhensigtsmæssig adfærd i henhold til de aftalte spilleregler/kontrakt.
Handling: Indkaldelse til tredje samtale. Deltagere er: afdelingslærer, elev, vejleder og UU-vejleder.
• Denne samtale er til belysning af, hvorfor eleven ikke har skiftet adfærd, samt en vejledning til eleven om et andet tilbud. (UU-vejleder overtager vejledningsforpligtigelsen).
• Der skal fremkomme væsentlige argumenter, for at fastholde eleven i sit nuværende forløb på skolen.