Skolens alkohol- og rusmiddelspolitik

Vi har en holdning - og vi blander os!

Alkohol- og rusmiddels politik på MultiCenter Syd.

Skolens holdninger/regler vedrørende indtagelse af alkohol og enhver form for rusmidler er følgende for alle på skolen:

Indtagelse af større mængder alkohol samt enhver form for rusmidler indebærer en stor sundhedsrisiko med bl.a. svigtende koncentrationsevne/indlæring, risiko for afhængighed, fare for liv og velfærd, fare for at uddannelsen ikke gennemføres, fare for kriminalitet og dårlig livskvalitet.Derfor er det strengt forbudt at indtage rusmidler af enhver art på skolens område. Det er hermed heller ikke tilladt at møde op til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person indtager rusmidler af enhver art, eller optræder i påvirket tilstand på skolens områder.

Der må ikke indtages alkohol i skole- og undervisningstiden, dette gælder naturligvis også for elever over 18 år.

Skolen har den holdning, at vi blander os! Vi ikke er berøringsangste, hvis vi støder på et eventuelt misbrugsproblem hos den unge, uanset om det "kun" foregår i fritiden. Hvis vi skønner, at det påvirker elevens indsats på skolen, så blander vi os.

Alt skolens personale skal og bør reagere:
  • på de unges signaler.
  • på rygter og bekymringer, inden det begynder at gøre ondt på den unge og dennes omgivelser.
  • fordi der kan være stor sammenhæng mellem pjæk og misbrug/trivsel.
  • for at være proaktiv og tale med den unge og dennes omgivelser/forældre. (Gælder under 18 år).

Hvad sker der hvis skolens regler og holdninger modarbejdes?
Hvis det konstateres, at eleverne overtræder skolens regler vedrørende indtagelse af alkohol og rusmidler, vil det øjeblikkeligt føre til aktiv handling fra skolens side. Bortvisning benyttes meget sjældent. Eleven konfronteres med problemstillingen og skolen vil oftest kræve at eleven accepterer, at vi i fællesskab tager kontakt til Center For Afhængighed, eller anden aktør i rusmiddelbehandling. Herigennem afdækkes omfang og en forløbsplan kan beskrives. Er eleverne under 18 år kontaktes hjemmet for at sikre en opbakning og samarbejde hele vejen rundt.

Ved en bortvisning vil der straks blive taget kontakt til forældre (elever under 18 år), Ungdommens Udannelsesvejledning og eventuel anden part, hvis det skønnes nødvendigt. Det er vigtigt, at sørge for den unge ikke står alene med sine problemer.

Er der tale om kriminelle forhold vil sagen øjeblikkelig blive overdraget til politi og andre relevante myndigheder. Evtentuelle rusmidler vil bliver konfiskeret og overdraget til politiet. I sådanne tilfælde vil bortvisning fra skolen være ubetinget og eventuel genoptagelse på skolen kan først finde sted, når den unge er i behandling og fri af det kriminelle miljø. Der skal i alle tilfælde gøres alt for, at den unge atter kommer på rette kurs med henblik på, at kunne færdiggøre sin uddannelse og få et nyt livsindhold. Hvis den unge er under 18 år, skal forældrene hurtigst muligt inddrages i opklaringen af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.